NAŠA ČINNOSŤ

ČINNOSŤ
Základom činnosti združenia VINICA  je vzťah k osobe - človeka k človeku (osobný kontakt) a realizuje sa to prostredníctvom:
 • práce s jednotlivcami – koučing, mentoring, poradenstvo, sprevádzanie,
 • práce s uzavretými skupinami, kolektívmi a spoločenstvami – aktivity a činnosť zameraná na vzdelávanie, rozvoj a rast skupiny,
 • organizovaním dlhodobých výcvikov, kurzov, školení, seminárov, vzdelávacích pobytov, viacdňových a pobytových aktivít, konferencií zameraných na vzdelávanie, rozvoj a rast jednotlivcov, skupín,
 • organizovaním spoločenských, duchovných, vzdelávacích, kultúrnych, športových a charitatívnych, podujatí,
 • prevádzkovaním vzdelávacieho a tréningového centra „Otcova stodola“,
 • poskytovaním sociálnej pomoci – aktivitami sociálnej prevencie a poradenstva,
 • podporovaním dobrovoľníctva a rozvojom dobrovoľníckych aktivít,
 • organizovaním aktivít zameraných na propagovanie a vzdelávanie v oblasti zdravia a vyváženého životného štýlu,
 • angažovaním sa v masovokomunikačných prostriedkoch, vydávaním vlastných kníh, časopisov
        audio a video záznamov a rôznych pomôcok ako metodickú podporu pre prácu s cieľovými skupinami,
 • osvetovej a vzdelávacej činnosti zvyšujúcej všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí,

osobnostný a duchovný rast

&

jedinečnosť a autentickosť

Cieľom činnosti združenia VINICA je vytváranie priestoru pre neformálne a hodnotové vzdelávanie zamerané na osobnostný a duchovný rast jednotlivca s prihliadnutím na jeho jedinečnosť a autentickosť.